Кейси
Апгрейд
Контракти
Iвент
0
$
$

Tоп

Всi

mocked item
mocked item
mocked item
mocked item
mocked item
mocked item
mocked item
mocked item
mocked item
mocked item
mocked item
mocked item
mocked item
mocked item
mocked item

Договір-оферта

Ознайомтеся з цим договором, перш ніж отримати доступ до послуг або користуватися ними.
Цим Ви підтверджуєте, що Ви маєте достатню правоздатність та дієздатність за законами Вашої країни для укладення та надання згоди з умовами цього Договору, що тут викладені.Цей Договір підготовлено та розроблено з метою регулювання взаємовідносин між Користувачем та Адміністратором Сайту, визначення взаємних прав та обов’язків Користувача та Адміністратора Сайту, в тому числі правового статусу останніх, умов та підстав їхньої відповідальності, підстав звільнення від неї, а також порядку застосування відповідних заходів впливу за порушення правил використання сайту.Цей Договір є офіційною публічною офертою, адресованою Адміністратором Сайту необмеженому колу повністю право- та дієздатних фізичних осіб (громадян) – Користувачам, для укладання договору на надання послуг, передбачених цим Договором, на умовах та в порядку, встановлених у цьому Договорі.Акцептом цього Договору визнається вчинення Користувачем будь-яких фактичних дій, що свідчать про прийняття умов Договору, зокрема Авторизація Користувача на Веб-сайті та оплата послуг Адміністратора Сайту.Акцепт цього Договору означає ознайомлення та згоду Користувача з його умовами, а також зобов'язання Користувача виконувати всі положення та правила, встановлені в цьому Договорі. Якщо Ви не згодні умовами цього Договору, утримайтеся від використання Веб-сайту.Адміністратор Сайту та Користувач спільно за текстом цього Договору згадуються як «Сторони», а окремо як «Сторона».
1. Терміни та визначення
1.1. З метою цього Договору, наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:1.1.1. Веб-сайт – результат інтелектуальної діяльності, що є складовим твором, розташованим у мережі Інтернет під певною мережевою адресою, що складається з веб-сторінок, що забезпечують його технічне функціонування, графічне рішення (дизайн), контент, а саме текстову інформацію, фотографічні зображення, картинки, відеозаписи та ін., призначені для надання послуг Користувачам Сайту.
Під Веб-сайтом у тексті цього Договору розуміється Сайт, розташований у мережі Інтернет під доменним ім'ям (адресою) – [email protected], а також сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням цього Веб-сайту.
1.1.2 Адміністратор Сайту - особа, яка має права володіння, користування та розпорядження Веб-сайтом на законних підставах та надає Веб-сайт у користування Користувачу з метою надання останньому послуг, передбачених цим Договором.1.1.3. Користувач – будь-яка фізична особа (громадянин), що пройшла процедуру Авторизації на Веб-сайті та здійснює використання Веб-сайту відповідно до його основного призначення та функціоналу, зокрема для отримання розважальних послуг та морально-психологічного задоволення від використання Веб-сайту.1.1.4. Авторизація на Веб-сайті – індивідуалізація та ідентифікація Користувача за допомогою присвоєння Користувачеві на Веб-сайті унікального імені, що здійснюється у порядку та у спосіб, визначений Адміністратором Сайту, зокрема, за допомогою реєстрації на Веб-сайті (заповнення реєстраційної форми на Веб-сайті) або будь-яким іншим чином на розсуд Адміністратора Сайту.1.1.5. Віртуальний об'єкт – ігровий інвентар (річ), ігровий ключ і т.д., який може бути використаний в онлайн комп'ютерних іграх, що розраховані на багато користувачів.1.1.6. Рахунок Користувача – особиста картка Користувача на Веб-сайті, що складається з облікових записів, що надійшли від нього (йому):
- грошових (електронних) коштів;
- віртуальних об'єктів, представлених Користувачем на Веб-сайті;
- монет для використання Веб-сайту, що відображає всі фінансово-кредитні та майнові операції, здійснені Користувачем на Веб-сайті та/або через Веб-сайт, а також залишок невитрачених (невикористаних) Користувачем коштів, віртуальних об'єктів та монет.
1.1.7. Профіль користувача – спеціальний віртуальний простір на Веб-сайті, що виділяється (надається) Користувачеві після Авторизації на Веб-сайті, що містить певну інформацію про нього (отримані віртуальні об'єкти, кількість отриманих розважальних послуг тощо), а також іншу інформацію, необхідну для використання Веб-сайту відповідно до його основного призначення та функціоналу.1.2. В цьому Договорі можуть бути використані терміни, не визначені у пункті 1.1. цього Договору. У цих випадках тлумачення термінів провадиться відповідно до тексту та змісту цього Договору.
2. Предмет договору
2.1. Предметом цього Договору є встановлення загальних умов надання послуг Адміністратором Сайту Користувачам, основних прав та обов'язків останніх, визначення основних правил використання Веб-сайту, зазначеного у пункті 1.1.1. цього Договору, а також заходів відповідальності порушення умов цього Договору.2.2. В рамках цього Договору Адміністратор Сайту надає Користувачеві послуги з надання в користування технічних можливостей Веб-сайту, встановлених його функціоналом, а Користувач зобов'язується оплачувати послуги Адміністратора Сайту у розмірі, порядку та на умовах, встановлених цим Договором, а також в інформації, розміщеній безпосередньо на Веб-сайті.2.3. Надання послуг Адміністратором Сайту спрямовано на забезпечення можливості проведення дозвілля Користувачами у вигляді участі у безризикових іграх та розвагах без надання можливості отримання матеріального виграшу з використанням сервісів Веб-сайту.2.4. Користувачам, які користуються функціоналом Веб-сайту для проведення дозвілля, заборонено використовувати бот-програми та спроби змови та взаємодії один з одним з метою впливу на результати надання та надання даних послуг на користь одного або кількох з таких Користувачів. Виявлення Адміністратором Сайту таких фактів буде основою заборони доступу Користувача до всього Веб-сайту в цілому.2.5. У рамках надання Користувачеві можливості користування функціоналом Веб-сайту (незалежно від його назви, призначення та змісту) Адміністратором Сайту надаються Користувачеві такі супутні послуги:2.5.1. Доступ до використання Веб-сайту;2.5.2. Право користування технічними можливостями Веб-сайту;2.5.3. Надання інформації про ті чи інші онлайн або офлайн комп'ютерні ігри, що розраховані на багато користувачів.2.5.4. Надання у розпорядження Користувача віртуальних об'єктів у порядку та на умовах, визначених відповідним Договором.2.6. Послуги, що надаються Адміністратором Сайту, є видовищно-розважальними (графіка/анімація, представлені на Сайті) та атракціонними (програма – симулятор). Послуги Сайту концептуально пов'язані з темою мережевих ігор, розрахованих на багато користувачів. Послуги, що надаються Адміністратором Сайту, спрямовані на задоволення особистих емоційно-психологічних потреб Користувачів та будуються за принципом - симулятор. Користувач в результаті користування послугами може випробувати емоційне задоволення від своєї участі в стимуляторі певних ігрових ситуацій.2.7. Послуги, що надаються Адміністратором Сайту, не є послугами з організації та проведення заснованих на основі ризику ігор, тобто не є азартними іграми, лотереями, тоталізаторами та не є іншими послугами, за яких Користувач несе будь-які матеріальні ризики. Послуги, що надаються Адміністратором Сайту, не містять елементів азартної гри, не містять елементи та ознаки заснованої на ризику угоди про виграш (засновані на ризик гри, ризикові ігри).2.8. Адміністратор Сайту може скасовувати надання тих чи інших послуг без попереднього повідомлення Користувачів в будь-який час і з будь-якої причини.
3. Послуги, що надаються
3.1 Адміністратор Сайту надає Користувачам розважально-атракційні послуги з можливістю отримати той чи інший Віртуальний об'єкт, що визначається на розсуд Адміністратора Сайту та відповідно до функціоналу Веб-сайту.3.2. Для отримання відповідної послуги Користувач вносить плату у вигляді коштів, що належать Користувачеві, що знаходяться на Рахунку Користувача.
Розмір плати визначається інформацією, розміщеною на Веб-сайті.
3.3. Конкретний вид Віртуального об'єкта, який може бути наданий Користувачеві в рамках надання послуги, та відповідні йому найменування, функціональні можливості та зміст визначаються в автоматичному режимі. При цьому за фактом внесення плати Користувачеві надається виключно інформація про категорію, до якої належить відповідна послуга (Віртуальний об'єкт).3.4. Користувач самостійно приймає рішення про придбання (отримання) того чи іншого Віртуального об'єкта.3.5. Після отримання Користувачем Віртуального об'єкта (предмета), Користувач має можливість продати або вивести отриманий ним віртуальний об'єкт (предмет).3.6. Користувач абсолютно чітко і точно розуміє, що:
- внесена Користувачем плата за отримання послуги з придбання Віртуального об'єкта є безумовною;
- конкретний вид Віртуального об'єкта, який надається Користувачеві в рамках надання послуги, може не відповідати очікуванням та/або бажанням Користувача;
- конкретний вид Віртуального об'єкта, який надається Користувачеві в рамках надання послуги, визначається в автоматичному режимі за допомогою випадкового вибору технічною системою Веб-сайту;
- наданий Користувачеві Віртуальний об'єкт в рамках надання послуги за своїм змістом та ринковою вартістю може не відповідати платі, внесеній Користувачем.
4. Розрахунки
4.1. Адміністратор Сайту має право перевіряти і схвалювати будь-які транзакції, здійснені Користувачами. Для цієї мети Адміністратор Сайту має право запросити, а Користувач повинен надати додаткову інформацію. Адміністратор Сайту може призупинити дію облікового запису Користувача та зв'язатися з ним, щоб він міг надати додаткову інформацію, необхідну для обробки транзакцій.4.2. Розрахунок за цим Договором може бути здійснений у будь-який не заборонений спосіб, у тому числі, але не виключно шляхом банківського переказу, за допомогою платіжних сервісів чи у інший спосіб, який може бути доступний і узгоджений між Адміністратор Сайту і Користувачем.4.3. Будь-які транзакції, які проводяться на Веб-сайті, є остаточними і не підлягають поверненню, відшкодуванню та/або скасуванню, крім випадків, які прямо передбачені цим Договором.4.4. Все на Веб-сайті розглядається «як є», без будь-яких явних чи неявних заяв або гарантій непорушення прав, комерційної цінності Веб-сайту і його придатності для певної мети.4.5. Адміністратор Сайту може в будь-який час і без попереднього попередження видалити або призупинити роботу Веб-сайту.
5. Строки
5.1. Строки передачі прав за цим Договором, а також строки проведення розрахунків залежать від кількості операцій та узгоджуються Сторонами. У будь-якому випадку такі строки мають бути розумними.
6. Відповідальність
6.1. За порушення умов, встановлених цим Договором, Користувач та Адміністратор Сайту несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.6.2. За порушення цього Договору Адміністратор Сайту має право застосувати до Користувача такі заходи:
- заблокувати доступ Користувача до використання функціоналу Веб-сайту на певний термін або без визначення терміну;
- обмежити сферу можливого використання Користувачем Веб-сайту на певний термін або без визначення терміну;
- анулювати (розірвати) укладений з Користувачем даний Договір в односторонньому порядку.
6.3. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за збитки та витрати, які виникли у Користувача у зв'язку з використанням Веб-сайту, зокрема:
- збитки та витрати, спричинені використанням інформації, розміщеної на Сайті;
- збитки та витрати, спричинені несанкціонованим доступом третіх осіб, зокрема інших Користувачів, до Профілю Користувача;
- збитки та витрати, що виникли у Користувача у зв'язку з отриманням Віртуального об'єкта, що не відповідає бажанням та/або намірам Користувача;
- збитки та витрати, спричинені незалежними від Адміністратором Сайту проблемами, катаклізмами та форс-мажорними факторами та/або обставинами.
6.4. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за витрати, збитки та/або інші збитки, що виникли у Користувача у зв'язку з ознайомленням з рекламою, рекламними банерами та оголошеннями, контекстною рекламою, гіперпосиланнями, що розміщені на Веб-сайті.6.5. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за перебої в роботі сервісу, помилки підключення, недоступність або несправність інтернет-сервісу, збої інтернет-з'єднання та спричинені ними втрати інформації та будь-які інші проблеми, що перебувають за межами контролю Адміністратор Сайту.6.6. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за можливі помилки у системі безпеки та за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна комп'ютерній системі (апаратному та програмному забезпеченню) Користувача або файлам чи документам, що зберігаються у ній, через:
- наявність вірусу в комп'ютерній системі або мобільному телефоні Користувача, що використовується для підключення до Веб-сайту;
- несправність браузера або використання його застарілих версій;
- використання застарілих версій Веб-сайту.
6.7. Адміністратор Сайту не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути в результаті незаконного використання Платформи Користувачами або через інформацію, надану Користувачами іншим Користувачам про свою особистість, яка не відповідає дійсності, втратила свою актуальність та/або є неповною або помилковою, в тому числі за будь-які збитки чи шкоду, які можуть виникнути через те, що Користувач видає себе за третю особу під час будь-якого обміну інформацією, що здійснюється через Веб-сайт. Зокрема, Адміністратор Сайту не несе відповідальності за використання Веб-сайту або за розміщення замовлень третьою особою з облікового запису Користувача.6.8. Користувач зобов'язується не пред'являти до Адміністратора Сайту будь-які вимоги або претензії, пов'язані з ненаданням Користувачеві (відмовою у наданні Користувачеві) Віртуального об'єкта, наданням Користувачеві Віртуального об'єкта, що не відповідає бажанням та/або намірам Користувача.
7. Порядок вирішення спорів
7.1. Цим Договором Адміністратор Сайту та Користувач встановили претензійний досудовий порядок врегулювання розбіжностей та суперечок, що випливають із застосування цього Договору. Термін відповіді на пред'явлену претензію становить 10 (десять) робочих днів із моменту її отримання.7.2. Про всі проблеми та недоліки, пов'язані з функціонуванням Веб-сайту, а також з виконанням зобов'язань Адміністратором Сайту, Користувач зобов'язаний інформувати Адміністратора Сайту не пізніше ніж протягом доби (двадцяти чотирьох годин) з моменту виявлення відповідних проблем та недоліків.7.3. У разі не досягнення домовленості зі спірних питань, спір, що випливає з цього Договору, підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до законодавства України за місцем знаходження Адміністратора Сайту.
8. Строк дії та припинення
8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його розміщення в Інтернеті на Веб-сайті, зазначеному в пункті 1.1.1 цього Договору.8.2. Цей Договір укладається на невизначений термін і втрачає чинність при його анулюванні Адміністратором Сайту.8.3. У разі внесення змін до цього Договору такі зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції цього Договору на Веб-сайті, якщо інший термін набуття чинності не визначено додатково.8.4. Користувач зобов'язується самостійно здійснювати контроль за змінами до положень цього Договору та несе відповідальність за негативні наслідки, пов'язані з недотриманням цього обов'язку.8.5. У разі незгоди Користувача із внесеними до цього Договору змінами, Користувач зобов'язаний припинити використання Веб-сайту. В іншому випадку, продовження використання Користувачем Веб-сайту, що не відповідає бажанням та/або намірам Користувача Веб-сайту означає, що Користувач погоджується з умовами Договору у новій редакції.
9. Кінцеві положення
9.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою. У разі необхідності ознайомлення з ним якоюсь іншою мовою, необхідно використовувати онлайн або офлайн перекладачі. Однак у разі будь-яких невідповідностей між версією цього Договору, складеного українською мовою, та версією Угоди, перекладеною іншою мовою, пріоритет та пряме застосування матимуть положення Угоди, складені українською мовою.9.2. Усі додатки до Договору є його невід’ємною частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.9.3. Питання не урегульовані даним Договором регулюються чинним законодавством України.
@2023 case-drop.net
На нашому сайті ви можете відкрити різні кейси CS:GO за найвигіднішими цінами. Всі обміни відбуваються автоматично за допомогою ботів Steam.
visa
mastercard
bitcoin
trc-20
ethereum
qiwi
tron